Atelier2 Architecten is gevestigd in Breda en als maatschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54628075. Atelier2 Architecten is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en is werkzaam als architectenbureau in de branche ‘Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies’.

Disclaimer

Atelier2 Architecten verleent u hierbij toegang tot www.atelier2architecten.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Atelier2 Architecten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op onze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst over levering van diensten te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Atelier2 Architecten door een opdrachtgever.

Beperkte aansprakelijkheid
Atelier2 Architecten spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op onze website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Atelier2 Architecten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op onze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Atelier2 Architecten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de getoonde informatie op onze website ligt bij Atelier2 Architecten. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze gegevens is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Atelier2 Architecten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke gegevens anders aangegeven is.

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Atelier2 Architecten van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het gebruik en bewaren van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de diensten van Atelier2 Architecten beschikken wij over uw persoonsgegevens. Het betreft dan onder andere (zakelijke) NAW-gegevens, contactgegevens en financiële gegevens van onze crediteuren en debiteuren. Uw gegevens worden verwerkt om op een goede en effectieve manier onze diensten te leveren, met u te kunnen communiceren en een handelsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden.
In relatie tot onze dienstverlening kan het nodig zijn om uw gegevens ook te delen met derden. Het betreft dan gemeentes, adviseurs, aannemers, installateurs of soortgelijke bedrijven en instanties. Uw gegevens worden echter nooit met derden gedeeld, zonder dat u ons daar toestemming voor heeft gegeven.

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met antivirussoftware en met een gebruiksnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen of gehackt zullen wij aangifte doen van een zogenaamd ‘datalek’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Atelier2 Architecten is wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren. U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@atelier2architecten.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Publiciteit
In relatie tot onze projecten behoudt Atelier2 Architecten zich het recht voor om projectinformatie voor publiciteitsdoeleinden te gebruiken. Het betreft dan het publiceren van beelden, foto’s, filmpjes en tekst. Hierin zal geen privacygevoelige informatie worden gedeeld, tenzij dit vooraf met u is afgesproken.

Website
Onze website maakt geen gebruik van Cookies. Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Omdat wij geen IP-adressen opslaan, kunnen deze gegevens ook niet aan u als bezoeker van onze website worden gekoppeld.
Alleen door het invullen van het contactformulier geeft u ons de beschikking over uw contactgegevens. Deze persoonsgegevens zullen door ons worden behandeld zoals hierboven is aangegeven.