initiatief
atelier2 architecten
bouwbedrijf Boot bv

programma
2 vrijstaande woningen
6 starterswoningen

locatie
Groenstraat, Prinsenbeek

ontwerp
2016

 

Dit project omvat het initiatief voor de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan op het perceel Groenstraat 104 te Prinsenbeek. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling heeft overleg plaastgevonden met de gemeente Breda en zijn diverse ruimtelijke modellen ontwikkeld. Ten behoeve van de herontwikkeling zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 1.  De ruimtelijke karakteristiek van het bebouwingslint van de Groenstraat dient te worden gehandhaafd. Zoals in de structuurvisie 2030 is vastgesteld zijn de linten karakteristiek voor het Bredaas Mozaïek. Het behoud van de karakteristiek van lint kan worden bereikt door de realisatie van 1 tot maximaal 2 vrijstaande woningen op ruime kavels met een representatieve voorgevel aan de Groenstraat. 

2. De in het achtergebied te ontwikkelen woningen dienen te passen binnen de onlangs uitgebrachte realisatiestrategie van de Gemeente Breda voor de ontwikkeling van nieuwbouw woningen voor specifieke doelgroepen in Prinsenbeek. Voor deze locatie is gesproken over seniorenwoningen of woningen voor kleine gezinnen (starters).

Op basis van deze randvoorwaarden is een stedenbouwkundig model ontwikkeld waarin twee vrijstaande woningen op ruime kavels aan de Groenstraat worden gesitueerd. De grootte van de groene kavels en de gedifferentieerde vormgeving van de woningen sluit nauw aan op de karakteristiek van het lint.
Op het achtergelegen terrein wordt een rijtje van zes starterswoningen gesitueerd. Deze liggen parallel aan de verkaveling van het Mulderspad en heffen hiermee de achterkant situatie van deze belendende woningen en kavels op. De semi-openbare ruimte voor en rond deze starterswoningen heeft ruim voldoende maat voor een hoogwaardige kwalitatieve inrichting met groen en 12 parkeerplaatsen. Hierdoor kan achter het lint een eigen woonerfmilieu worden gecreëerd, dat door zijn kleinschaligheid past bij deze locatie aan de rand van het dorp.